4 Nov 2015 Stevenson Varsity - Loyola - Dany Kleiman